ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN AVVENTURA BVBA

Definities en toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of transactie tussen jou (hierna de “Klant” genoemd) en ABATEX A.sprl, Route du Lac de Warfa 78, 4845 Jalhay, België, BE 0480.089.028 (hierna “Avventura” genoemd).

Door het indienen van een bestelling accepteert de klant automatisch deze verkoopvoorwaarden die vrij consulteerbaar zijn via deze website. De klant wijst hierbij elke verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

De toepasselijke voorwaarden zijn deze zoals geldende op het ogenblik van het door de klant plaatsen van een bestelling. Avventura houdt zich evenwel het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder de gebonden klant hierbij te benadelen.

Eventuele bijkomende afspraken die zouden afwijken van één of meer bepalingen in onderstaande algemene voorwaarden, hebben uitsluitend betrekking op die bepaling(en) waarvan zij afwijken. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. Indien een van de clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden primeert op elke vertaling ervan.

Verkoop op afstand en zichttermijn

Telefonische bestellingen of bestellingen via e-mail worden steeds schriftelijk aan de klant bevestigd. De klant erkent duidelijk ingelicht te zijn omtrent zijn of haar rechten enerzijds en de aard en de prijs van het aangekochte product anderzijds. Avventura zal de klant tevens wijzen op de inhoud van huidige algemene voorwaarden en het wettelijke herroepingsrecht.

Volgens het wettelijke herroepingsrecht kan de klant kosteloos van een aankoop afzien mits de klant Avventura hier binnen de 14 dagen schriftelijk van verwittigt. De klant zal de bestelde goederen eveneens op eigen kosten, in onberispelijke staat en in de originele verpakking aan Avventura retourneren. In dat geval zal de bestelling geannuleerd worden en de betaalde kosten aan de klant teruggestort worden binnen de 30 dagen.

Verzending, leveringen en retourbeleid

Het vervoeren en afleveren van bestellingen wordt aan externe koerierdiensten toevertrouwd, die de verantwoordelijkheid over de goederen overnemen van zodra deze de magazijnen van Avventura verlaten tot ze bij de klant afgeleverd worden. Avventura behoudt zich het recht voor om alternatieve verzendingen via andere kanalen uit te voeren naar eigen goeddunken.

De opgegeven levertijden gelden voor leveringen binnen de Benelux en slechts als richtlijn, waardoor ze nooit bindend zijn. Vertraagde of onvolledige leveringen geven geen aanleiding tot annulering van de bestelling, noch tot enige schadevergoeding. De klant accepteert alle verzendkosten voor gekochte goederen.

Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een besteld artikel tijdelijk niet beschikbaar is. In dergelijk geval kan Avventura de klant een gelijkaardig product voorstellen. Indien de klant hier niet mee instemt, behoudt Avventura zich het recht voor om de bestelling te annuleren en terug te betalen.

Het is Avventura toegestaan een gedeeltelijke levering voor te stellen, op voorwaarde dat dit een gunstig effect zou hebben op de snelheid van de verwerking van de transactie.

Gekochte goederen kunnen alleen geretourneerd worden na voorafgaande schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan de verkoopafdeling van Avventura (binnen de 14 dagen na ontvangst van de zending), met vermelding van een legitieme reden voor de weigering.

Overige specifieke bepalingen omtrent levering, verzending, retourbeleid, de bijhorende kosten en het herroepingsrecht kunnen geraadpleegd worden op de Avventura web pagina’s: Leveringen en Retourbeleid.

Aanbiedingen en prijzen

Voor een bestelling zijn de tarieven van toepassing die gelden op de datum van de bestelling. De geafficheerde prijzen op de website en webshop zijn daarbij louter indicatief. De definitieve prijzen en verzendkosten worden steeds bevestigd in de aankoopbevestiging die de klant automatisch ontvangt na het afronden van de bestelling.

Eventuele prijsverhogingen of -dalingen tussen het moment van bestelling en het moment van levering worden niet doorgerekend aan de klant tenzij het wettelijke verplichte prijsaanpassingen betreft.

Tijdelijke aanbiedingen en promoties zijn enkel geldig voor de periode die bij de respectieve promotie of aanbieding wordt vermeld. Hier kunnen geen blijvende rechten aan ontleend worden. Actie, promoties en kortingen kunnen niet gecumuleerd worden tenzij uitdrukkelijk vermeld of toegestaan en bevestigd door een Avventura medewerker.

Betalingen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn facturen betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum en web shop bestellingen contact betaalbaar. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Het verstrijken van de betalingstermijn geldt automatisch als ingebrekestelling, zonder dat Avventura ertoe gehouden is de klant een aanmaning te sturen.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling zal Avventura een vertragingsrente van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand in rekening brengen. Daarnaast wordt elk opeisbaar bedrag dat niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, verhoogd met 10% ter compensatie van extra administratiekosten, met een minimum van 60,00 Euro in toepassing van de artikelen 1152 en 1229 BW.

Overmacht

In geval van overmacht is het Avventura toegestaan de koopovereenkomst te ontbinden, indien Avventura haar verplichtingen niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Avventura kunnen worden beïnvloed. Ook het niet, laattijdig of niet onder dezelfde voorwaarden kunnen leveren van leveranciers en fabrikanten aan Avventura kan als overmacht beschouwd worden.

In geval van overmacht heeft de klant recht op teruggave van de aan reeds betaalde bedragen binnen de 30 dagen na de ontbinding. De klant heeft geen recht op schadevergoeding van eender welke aard.

Informatie, Internet en privacy

Alle teksten, productinformatie en prijzen op de website of web shop zijn indicatief. Avventura kan de inhoud en informatie te allen tijde wijzigen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele misinterpretatie, typefouten, storingen, gegevensverlies of het verspreiden van een virus.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen, teksten of andere informatie gedeeltelijk of geheel te kopiëren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Avventura.

Avventura doet er alles aan om verzamelde data en persoonsgegevens veilig, discreet en vertrouwelijk te behandelen volgens de bepalingen van de Avventura Privacy Policy.

Aansprakelijkheid, geschillen en toepasselijk recht

Klachten dienen steeds schriftelijk aan Avventura te worden overgemaakt via post of e-mail. Avventura zal de ontvangst van de klacht bevestigen en het nodige doen om een gepast voorstel uit te werken.

De aansprakelijkheid van Avventura is steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op de geleverde materialen en waarop de geleden schade betrekking heeft.

Elke betwisting zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht door de handelsrechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of de rechtbanken in de woonplaats van de particuliere klant.

360 tour